Resultat-och balansräkning 2016

Utfall 2016 Budget 2016 Budget 2017 Aktivitet
Intäkter
Intäkter för aktiviteter         6,502            6,000              8,000 3110, 3320, 3999
Medlemsavgifter         9,217          10,000              9,500 3901
Övriga intäkter                –            1,000
Erhållna bidrag       11,000          16,000            27,900 3987.399
Ränta                –                   –
Summa intäkter       26,719             33,000               45,400   
Kostnader
Utgifter för aktiviteter       15,580          13,000            20,725 4110
Årsmöte         8,316            6,000              7,175 4120
Resekostnader           2,057            2,000              3,000 7330
Administration         3,643            3,000              3,600 6110, 6230
Styrelsemöten         2,077            3,000              3,000 6390
Övriga kostnader         6,248            6,000              6,500 6150, 6250, 6570
Utbildning                –                   –
Summa kostnader       37,921             33,000               44,000   
Årets resultat/förlust –   11,202   
Ingående balans Tillgångar Skulder
Kassa             800
Bankgiro         6,482
Bank       19,287
Eget kapital          26,569
Summa:       26,569
Utgående balans       26,569             26,569   
Eget kapital 20161231          26,569   
Kassa             705
Bankgiro             875
Bank       13,787
Årets resultat       15,367 –       11,202
Summa:       15,367             15,367